Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
szkola4.jpg

REKRUTACJA 2019/2020

 

 Zasady naboru uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021

 01.04.2020r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

na rok szkolny 2020/2021:

 -  ogólnodostępnych, która będzie trwała do 04.05.2020r.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:

 lodz.elemento.pl

 Po zalogowaniu i wypełnieniu danych należy wydrukować zgłoszenie/wniosek, podpisać (dokumenty muszą być podpisane przez oboje rodziców) i dostarczyć do szkoły.

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem :

 https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej, do której został złożony wniosek o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy

 Szanowni Państwo,

zgodnie    z    art.    13     ust.     1     i     2     ogólnego     rozporządzenia     o     ochronie     danych     osobowych     z     dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych        w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej n r   38   z  s i e d z i b ą  w  Ł o d z i  ,  9 3 -  144     

Ł ó d  ź   ,  u l . Krochmalna 21 ,tel.:  (42)6636681 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Szkołę  Podstawową  oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

2.Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia w związku art. 130 ust. 1, 133 ust. 2 i ust 6, art. 137 ust.1, art. 150, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 1148 z późn. zm.) które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników oraz kryteria rekrutacyjne, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

3.Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy powierzenia, inne podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.

4.Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi we wniosku na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6.Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 1148 z późn. zm.), w zakresie:

a. kandydatów przyjętych, nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do szkoły,

b. kandydatów nieprzyjętych przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,

c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie   właściwy   do   rozpatrzenia   skargi,   z   tym   że   prawo   wniesienia   skargi   dotyczy   wyłącznie   zgodności  z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

10. Podanie danych zawartych  w  niniejszym  formularzu  i  dołączonych  dokumentach  nie  jest  obowiązkowe,  jednak  jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do wybranej szkoły i skorzystanie z kryteriów pierwszeństwa. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpoznanie sprawy.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej, do której został zgłoszony kandydat do klasy pierwszej.

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Podstawowej nr 38  z siedzibą w Łodzi,  93-144 Łódź,                          ul. Krochmalna 21, tel.:  (42)6636681, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia w związku art. 130 ust. 1 i ust. 5, art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 148 z późn. zm.), które określają treść zgłoszenia kandydata do szkoły i oświadczenia.
 4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy powierzenia, inne podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 1148 z późn. zm.), w zakresie:
  1. kandydatów przyjętych, nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do szkoły,
  2. kandydatów nieprzyjętych przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa Oświatowego.
 9. Podanie danych zawartych w niniejszych formularzach wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpoznanie sprawy.

 

 

 

 

PLAN LEKCJI

 PLAN LEKCJI 2019/2020

Czytaj więcej: PLAN LEKCJI

UBEZPIECZENIE

Szanowni Państwo.
Przypominamy, że od 1 września 2017 r. wygasza ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szkoła nie uczestniczy w ubezpieczeniu grupowym. Rodzice samodzielnie, indywidualnie ubezpieczają dzieci na kolejny rok szkolny.
Z poważaniem,
Dyrekcja szkoły
S.Jasińska

PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 wszystkie podręczniki dla klas  1-8 są bezpłatne, zapewnia je szkoła. Rodzice muszą zakupić jedynie podręczniki do religii we własnym zakresie.

Wykaz podręczników znajduje się w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE

Czytaj więcej: PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

INFORMACJA - OBIADY


UWAGA
w związku ze zmianą firmy cateringowej od 01.09.2017 r. obowiązują nowe zasady wydawania obiadów.

Czytaj więcej: INFORMACJA - OBIADY