Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
szkola3.jpg

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 Wewnątrzszkolne zasady oceniania
w Szkole Podstawowej nr 38 im. dr. Henryka Jordana w Łodzi

 

 

 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 (tekst zaczerpnięty ze Statutu SP 38 w Łodzi)

§ 55

 1. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)      zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)      wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2)      wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)      ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 56

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów w terminie:

a)      uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych we wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b)      rodziców – na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym i dokumentacji szkolnej,

c)      uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).

 1. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania w terminie:

1)      uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych we wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2)      rodziców – na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym i dokumentacji szkolnej.

 1. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie –  z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania są udostępnione na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

 § 57

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów  do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (sprawdziany, testy) mogą być udostępniane do domu z obowiązkiem  zwrotu  pracy na kolejnej lekcji z podpisem rodzica.
 6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu bez możliwości kopiowania i fotografowania.

§ 58

 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

§ 59

Skala ocen w klasach IV – VIII

 1. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:

1)      stopień celujący – 6

2)      stopień bardzo dobry – 5

3)      stopień dobry – 4

4)      stopień dostateczny – 3

5)      stopień dopuszczający – 2

6)      stopień niedostateczny – 1

 1. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne  w pełnym brzmieniu.
 2. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1)      stopień celujący (6) oznacza, że uczeń:

a)      posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b)      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych  programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

c)      osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

d)     laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

2)      stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń:

a)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie nauczania przedmiotu w danej klasie,

b)      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne  i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)      stopień dobry (4) oznacza, że uczeń:

a)      opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,

b)      poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4)      stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń:

a)      w ograniczonym zakresie opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,

b)      rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

5)      stopień dopuszczający (2) oznacza, że uczeń:

a)      opanował niezbędne minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej klasy,

b)      jest w stanie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

6)      stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń:

a)      nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b)      nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania  o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 1. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.
 2. Oceny klasyfikacyjne, śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych (j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki, przyroda, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia) są wystawiane metodą średniej ważonej. Waga ocen:

1)      sprawdziany/testy/prace klasowe – waga 3

2)      kartkówki/projekty/krótkie sprawdziany – waga 2

3)      pozostałe – waga 1

ŚREDNIA

OCENA

5,75 + OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH

CELUJĄCA

5,74 – 4,75

BARDZO DOBRA

4,74 – 3,75

DOBRA

3,74 – 2,75

DOSTATECZNA

2,74 – 1,75

DOPUSZCZAJĄCA

1,74 – 1

NIEDOSTATECZNA

 1. W szczególnych przypadkach nauczyciel może nauczyciel wystawić ocenę wyższą od oceny wynikającej ze średniej ważonej, gdyż bierze pod uwagę psychofizyczne możliwości ucznia, zaangażowanie.
 2. Oceny klasyfikacyjne, półroczne i roczne z  pozostałych zajęć edukacyjnych nie są średnią arytmetyczną i uwzględniają poziom osiągnięć, postępy, zaangażowanie ucznia, przygotowanie do zajęć, wysiłek wkładany przez ucznia.
 3. Ocenie podlegają wypowiedzi ustne, pisemne, prace domowe, pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki), projekty edukacyjne oraz inne formy aktywności ucznia w procesie dydaktycznym.

Z pisemnej pracy sprawdzającej uczeń może otrzymać:

 • ocenę niedostateczną, gdy uzyskał mniej niż 29% punktów możliwych do uzyskania,
 • ocenę dopuszczającą od 30% do 50% punktów,
 • ocenę dostateczną od 51% do 74% punktów,
 • ocenę dobrą od 75% do 89% punktów,
 • ocenę bardzo dobrą od 90% do 100% punktów,
 • ocenę celującą, jeśli uzyskał 100% punktów możliwych do uzyskania i rozwiązał zadanie dodatkowe wykraczające poza program nauczania w danej klasie.
 1. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu (pracy klasowej z całego działu) w terminie ustalonym z nauczycielem.
 2. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej  z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem.
 3. Kartkówki oraz pozostałe formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów nie podlegają poprawie.
 4. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka podczas wywiadówek, zebrań oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem oraz poprzez systematyczne wpisy w dzienniku elektronicznym.

§ 60

Ocena zachowania w klasach IV – VIII

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom,

8)      przestrzeganie Statutu szkoły, regulaminów,

9)      poszanowanie mienia,

10)  stosunek do dodatkowych obowiązków,

11)  frekwencja i punktualność,

12)  punktacja zachowania.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:

1)      wzorowe,

2)      bardzo dobre,

3)      dobre,

4)      poprawne,

5)      nieodpowiednie,

6)      naganne.

 1. Oceny z zachowania wystawiamy na podstawie rozporządzenia MEN, stałej obserwacji zachowania ucznia w szkole, zliczonych punktów w zeszycie uwag i pochwał.
 2. Ocena zachowania  ucznia jest wystawiana przez wychowawcę klasy.
 3. Przed wystawieniem oceny wychowawca klasy konsultuje się z:

1)      nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

2)      całym zespołem klasowym.

 1. Każdy wychowawca prowadzi dokumentację w dzienniku elektronicznym lub w innej formie
 2. Nauczyciele wpisują do dziennika Librus pochwałę lub uwagę, wpisują również ocenę punktową wynikającą z opracowanego arkusza.
 3. Uczeń na początku półrocza I i II otrzymuje tzw. kredyt zaufania (plus 90 punktów).
 4. W trakcie półrocza uczeń może swoją postawą zwiększyć lub zmniejszyć liczbę punktów.
 5. Podstawą do wystawienia oceny są szczegółowe kryteria oceniania zachowania oraz suma punktów, jaką uczeń uzyskał.
 6. Ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą i poprawną otrzymują uczniowie, którzy spełniają wszystkie wymagania. Ocenę nieodpowiednią i naganną – jeśli ich postawę określają minimum 3 punkty kryterium na ww. oceny.
 7. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania:

1)      Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)      może być stawiany jako wzór do naśladowania,

b)      godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (olimpiady, konkursy, zawody sportowe, kino, teatr, wycieczki, itp.),

c)      wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, uczciwością i taktem, wrażliwością na zło i dobro,

d)     chętnie podejmuje dodatkowe obowiązki na rzecz klasy i szkoły, z dużym zaangażowaniem je wypełnia,

e)      szanuje symbole narodowe, religijne, tradycje szkoły,

f)       dba o piękno i poprawność mowy ojczystej,

g)      charakteryzuje się wzorowym stosunkiem do obowiązku szkolnego,

h)      otrzymał najwyżej jedną uwagę w półroczu (do -5 p.),

i)        nie ma spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole,

j)        uzyskał powyżej 225 pkt. w tym 25 za kulturę osobistą.

2)      Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      przestrzega wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń, statutu szkoły,

b)      dba o dobre imię szkoły,

c)      podejmuje się dodatkowych obowiązków na rzecz klasy i systematycznie je wypełnia,

d)     wywiązuje się z obowiązku szkolnego,

e)      prezentuje wysoką kulturę osobistą, jest uczciwy w codziennym postępowaniu (poprawnie reaguje na zło, wyczulony i wrażliwy na niesprawiedliwość),

f)       troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych,

g)      szanuje symbole narodowe, religijne, tradycje szkoły,

h)      dba o piękno i poprawność mowy ojczystej,

i)        ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności,

j)        uzyskał 180-220 punktów,( przy czym może mieć łącznie - 15 p. za uwagi).

3)      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      nie narusza godności własnej i innych,

b)      właściwie zachowuje się w klasie i podczas przerw, wyjść ze szkoły, wycieczek,

c)      wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę,

d)     wywiązuje się z obowiązku szkolnego,

e)      dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

f)       szanuje mienie szkolne,

g)      dba o poprawność mowy ojczystej, szanuje symbole narodowe, religijne,

h)      uzyskał od 120 do 175 pkt.

4)      Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)      szanuje nauczycieli, innych pracowników szkoły i uczniów,

b)      reaguje na uwagi, nie popełnia tych samych błędów,

c)      nie lekceważy obowiązku szkolnego,

d)     dba o swój rozwój kulturalny i umysłowy,

e)      zdarzają mu się sporadycznie godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia,

f)       uzyskał od 50 do 115 pkt.

5)      Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)      uchybia istotnym wymaganiom szkoły, narusza przepisy porządkowe szkoły,

b)      jego zachowanie podczas lekcji i przerw świadczy o braku kultury osobistej,

c)      nie respektuje poleceń nauczycieli,

d)     nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego,

e)      wywiera szkodliwy wpływ na kolegów,

f)       nie przestrzega zasad bezpiecznego współżycia w grupie szkolnej,

g)      opuszcza budynek szkoły w czasie przerw, niszczy mienie, używa wulgaryzmów,

h)      ma nieodpowiedni stosunek do symboli narodowych,

i)        zdarzają mu się sporadycznie dni nieusprawiedliwione w szkole,

j)        uzyskał -30 - +45 pkt.

6)      Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)      dopuszcza się czynów niezgodnych z prawem w szkole i poza jej terenem (kradzieże, rozboje, wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie, namawianie do przestępstwa, udział w innych przestępstwach, używki),

b)      na lekcjach nie pracuje, notorycznie przeszkadza i dezorganizuje pracę innych,

c)      postawa wyraża brak szacunku, lekceważenie nauczycieli, innych pracowników szkoły  i uczniów,

d)     nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego,

e)      wykorzystuje przewagę fizyczną i psychiczną w celu osiągnięcia własnych korzyści,

f)       nie wykazuje chęci poprawy,

g)      notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (wagary),

h)      zastosowane przez szkołę i ewentualnie dom rodzinny środki zaradcze nie przynoszą skutku,

i)        uzyskał -30 i mniej punktów.

 1. Uczeń otrzymuje punkty dodatnie i ujemne za zachowanie w szkole, na wycieczkach, podczas wyjść do kina, teatru. W szczególnych  przypadkach może otrzymać punkty także za zachowanie poza szkołą.
 2. Jak oceniamy punktowo?:

Punkty na „PLUS”

1.

Udział w konkursach pozaszkolnych

Wyróżnienie lub przejście do kolejnego etapu

II lub III miejsce

I miejsce

10

10

20

50

2.

Udział w konkursie szkolnym:

III miejsce

II miejsce

I miejsce

5

10

15

20

3.

Funkcja w szkole:

 • aktywna działalność wynikająca z racji pełnionej funkcji (1x w półroczu)

5

10

4.

Aktywne uczestniczenie w zajęciach koła zainteresowań (1x w półroczu)

5-15

5.

Funkcja w klasie:

 • aktywna działalność wynikająca z racji pełnionej funkcji

5

10

6.

Udział w zawodach sportowych:

 • uzyskanie dobrego wyniku

5

10-20

7.

Aktywna praca na rzecz szkoły, pomoc w zorganizowaniu imprezy szkolnej (każdorazowo)

5-10

8.

Praca na rzecz klasy, pomoc w zorganizowaniu imprezy klasowej (każdorazowo)

5-10

9.

Pomoc kolegom w nauce (1x w półroczu)

5-15

10.

Punktualność (uczeń może mieć jedno spóźnienie na pół semestru)

10

11.

Wysoka frekwencja (do 35 godz. opuszczonych usprawiedliwionych)

10

12.

Brak opuszczonych nieusprawiedliwionych godz. lekcyjnych

10

13.

Kultura osobista

5-25

14.

Radykalna, trwała poprawa zachowania ucznia

20

15.

Punkty do dyspozycji wychowawcy:

 • przestrzeganie kontraktu, jeśli taki był spisany,
 • wzorowy stosunek do obowiązku szkolnego (brak uwag dotyczących nieodrabiania prac domowych, nienoszenia dzienniczka, ćwiczeń, książek, zeszytów, przyborów szkolnych, strojów sportowych)

(1x w półroczu)

 

10

10

 

16.

Wolontariat (1x w półroczu)

5-25

17.

Pochwała wychowawcy, nauczyciela

30

18.

Pochwała dyrektora szkoły

50

19.

Akcje charytatywne (każdorazowo)

5-10

20.

Inne jednorazowe działania/akcje (nieujęte powyżej) – każdorazowo

5-10

21.

Zbiórka surowców wtórnych (1 x w półroczu):

 • makulatura – 20 kg – 5p
 • butelki plastikowe – 100 szt. – 5p

maks.

30

22.

Plastikowe nakrętki – 100 szt. – 5p (1 x w półroczu)

maks. 30

23.

Baterie – 35 szt. – 5p (1 x w półroczu)

maks. 30

Punkty na „MINUS”

1.

Uwaga dotycząca przeszkadzania podczas lekcji

5

2.

Niewykonanie polecenia nauczyciela

5

3.

Dezorganizowanie lekcji

5-10

4.

Każde aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły

10

5.

Brak obuwia na zmianę

5

6.

Używanie wulgaryzmów

10

7.

Niewłaściwe zachowanie w świetlicy lub w stołówce szkolnej

5-10

8.

Każde celowe zniszczenie mienia szkoły- sprzętu, mebli lub pomocy naukowych  oraz rzeczy innych uczniów

20

9.

Uwaga dotycząca zaśmiecania otoczenia

5

10.

Każde trzy spóźnienia na lekcję

5

11.

Każde agresywne zachowanie:

 • wyśmiewanie kolegów
 • ubliżanie koledze
 • wymuszanie
 • zaczepki fizyczne
 • bójka

 

10

15

10-30

10

20

12.

Publikowanie w sieci obraźliwych/wstydliwych informacji/zdjęć

30

13.

Złamanie regulaminów obowiązujących w szkole, łamanie kontraktu, niewykonanie zobowiązania (np. nieoddanie sprawdzianu w terminie )

10

14.

Podrabianie podpisów, inne oszustwa (np. zmiana grupy na kartkówce )

15-30

15.

Wagary:

 • 1 – 7 lekcji opuszczonych bez usprawiedliwienia
 • 8 – 15 lekcji opuszczonych bez usprawiedliwienia
 • 16 – 25 lekcji opuszczonych bez usprawiedliwienia
 • więcej niż 25 lekcji opuszczonych bez usprawiedliwienia

 

5

10

20

50

16.

Palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie dopalaczy, narkotyków, itp.

30-50

17.

Kradzież

30

18.

Brak stroju galowego obowiązującego w szkole

10

19.

Niestosowny wygląd: makijaż, ufarbowane włosy, umalowane paznokcie, niestosowny strój

10

20.

Przynoszenie do szkoły (lub zabieranie na wycieczki) niebezpiecznych przedmiotów

10

21.

Brak szacunku do symboli narodowych i religijnych

10

22.

Używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły

10

23.

Nagana od wychowawcy lub nauczyciela

30

24.

Nagana od dyrektora szkoły

50

WZOROWE                      ≥ 225 pkt., (powyżej 225)       

BARDZO DOBRE                   180 - 220 pkt.

DOBRE                                120 – 175 pkt.           

POPRAWNE                          50 – 115 pkt.                         

NIEODPOWIEDNIE               -30 - +45 pkt.                                                     

NAGANNE                           ≤ – 30 pkt. (poniżej -30)

W uzasadnionych sytuacjach ostateczna decyzja dotycząca wystawienia oceny z zachowania należy do wychowawcy.

15.Ocena zachowania jest jawna i umotywowana.

16.Dopuszcza się opinię niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe (dotychczas wpływ na tę ocenę miała tylko opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej).

17.Ocena zachowania nie ma wpływu na promocję i ukończenie szkoły.

18.Ocenę śródroczną (roczną) zachowania ustala wychowawca klasy z uwzględnieniem powyższych kryteriów na co najmniej tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

19.O obniżeniu oceny zachowania (naganna) należy poinformować rodziców na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

20.Rodzic ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny zachowania – nie później niż dwa dni  od daty zakończenia zajęć edukacyjnych  po półroczu/roku.

21.Ustalenie oceny rocznej  zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Ocenę ustala komisja powołana przez dyrektora szkoły.

22.W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący, wychowawca klasy, wyznaczony przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego oraz przedstawiciel rady rodziców.

23.Komisja ustala ocenę z zachowania ucznia na podstawie powyższego regulaminu.

24.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

25.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie może być niższa od ustalonej wcześniej, protokół natomiast stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 61

Oceny z edukacji w klasach I – III

 1. Ocena osiągnięć z edukacji jest oceną opisową.
 2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne osiągnięć i zachowania   są ocenami opisowymi.
 3. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych zawiera informację na temat poziomu opanowania wiadomości  i umiejętności z zakresu wymagań określonych  w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej i wskazanie na potrzeby ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

1)      Aspekty oceny z edukacji polonistycznej:

a)      sposób czytania

b)      jakość czytania

 • wymowa
 • intonacja

c)      poprawność czytania

 • tempo
 • poprawność

d)     rozumienie czytanego tekstu

e)      poziom graficzny

 • odtwarzanie kształtu i łączenie liter
 • komponowanie tekstu na stronie

f)       przepisywanie zadanego tekstu

g)      pisanie z pamięci i ze słuchu

h)      pisanie twórcze

 • poprawność formalna (kompozycja, gramatyka)
 • budowanie zdań

i)        sposób wypowiedzi

 • wypowiedzi swobodne
 • wypowiedzi na temat

j)        zasób słownictwa

k)      poprawność językowa

2)      Aspekty oceny z edukacji matematycznej:

a)      wykonywanie obliczeń

 • poprawność obliczeń
 • sposób obliczania

b)      działania arytmetyczne

 • rozumienie poznanych działań
 • zapis poznanych działań

c)      rozwiązywanie zadań prostych

d)     rozwiązywania zadań złożonych

e)      wiadomości praktyczne (ważenie, mierzenie, zegar, pieniądze)

3)      Aspekty oceny z edukacji społeczno-przyrodniczej:

a)      wiedza o otaczającym świecie

b)      umiejętność dokonywania prostych obserwacji, doświadczeń  eksperymentów oraz wyciągania z nich wniosków

4)      Aspekty oceny z edukacji artystyczno-technicznej:

a)      Edukacja muzyczna

 • odtwarzanie melodii
 • odtwarzanie tekstów piosenek
 • odtwarzanie rytmu
 • ilustrowanie muzyki ruchem
 • nazywanie dźwięków
 • rozpoznawanie instrumentów muzycznych

b)      Edukacja plastyczno-techniczna

 • podejście twórcze
 • różnorodność technik
 • kompozycja prac plastycznych
 • estetyka prac
 • postępowanie przy pracy
 • wykorzystanie narzędzi

5)      Aspekty oceny z edukacji motoryczno-zdrowotnej:

a)      sprawność fizyczna

b)      dyscyplina na zajęciach

 1. W ocenianiu bieżącym stosuje się ocenianie punktowe według sześciostopniowej skali:

1)      6  punktów otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności oraz wykazuje bardzo aktywną postawę na lekcji,

2)      5 punktów otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie bardzo wysokim oraz wykazuje aktywną postawę na lekcji,

3)      4 punkty otrzymuje uczeń, który wiadomości i umiejętności opanował na poziomie dobrym, ale wymagają one utrwalenia,

4)      3 punkty otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności na poziomie średnim, a nabyta wiedza i umiejętności ucznia wymagają powtórzenia i utrwalenia,

5)      2 punkty otrzymuje uczeń, który ma poważne braki w wiedzy, a jego wiadomości i umiejętności wymagają ponownego opanowania i utrwalenia,

6)      1 punkt otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową, co utrudnia mu dalsze zdobywanie wiedzy.

 1. Przyjęto następującą skalę punktową z prac pisemnych:

1)      wspaniale                                                      (6)     100%         wiadomości,

2)      bardzo dobrze                                               (5)       99 – 90% wiadomości,

3)      dobrze                                                           (4)       89 – 75% wiadomości,

4)      poprawnie                                                     (3)       74 – 51% wiadomości,

5)      słabo, musisz popracować                             (2)       50 – 30% wiadomości,

6)      bardzo słabo, musisz dużo pracować            (1)       29 –   0% wiadomości.

 1. W ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się także ocenianie słowne (pochwała,

uwagi), pisemne pochwały, ocenianie symboliczne z adnotacjami ocenianych treści.

§ 62

Oceny zachowania w klasach I – III

 1. Ocena z zachowania w klasach I – III jest oceną opisową.
 2. Podstawowe aspekty oceny:

1)      kontakty indywidualne z innymi dziećmi:

 • nawiązywanie kontaktów
 • jakość kontaktów działanie w grupie

2)      współdziałanie w grupie rówieśniczej:

 • pozycja w grupie

3)      kontakty z dorosłymi:

 • wyczucie dystansu
 • przyjmowanie uwag i poleceń

4)      dobre wychowanie:

 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • zachowanie w różnych sytuacjach (lekcje, wycieczki, kontakty z rówieśnikami, uroczystości szkolne)

5)      sposób pracy:

 • jakość pracy
 • tempo pracy

6)      samodzielność podczas pracy:

 • oczekiwanie pomocy
 • potrzeba pomocy

7)      praca na lekcji:

 • aktywność i koncentracja
 • organizacja miejsca pracy

8)      zaangażowanie w życie szkoły (apele, konkursy, akcje charytatywne, zbiórki   surowców wtórnych).

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA ZAWARTE SĄ W STATUCIE SZKOŁY